Styrelsen informerar

Styrelsemöte 20 november 2021

Rapport från framtidskommissionen
Hela styrelsen samlades en mörk novemberkväll på Åhus missionsgård för ett tvådagars sammanträde. Anledningen var rapporten från framtidskommissionen där många av er, våra gräsrötter, har svarat på en enkät om bland annat kännetecken, styrkor och framtidsfrågor för våra organisationer i ELM. Vi tog därför fredagskvällen att gå runt och ta till oss resultaten från enkäten, för att sen sitta ner och diskutera vad vi i elmsyd är bra på, ska prioritera ner, skulle vilja göra, samt vad vi måste ta tag i. Det svåra är alltid att vara så konkret så att något blir gjort men samtidigt inte bli för smal så att problemets komplexitet missas. Det är helt enkelt ”work in progress”.

Tjänst för barnverksamheten
Under lördagen kom vi in på den tjänst som vi skulle vilja ha för barnverksamheten. Det skulle verkligen behövas något som hade en överblick av barnlägren och höll kontakt med de olika läger-kommittéerna, för barnverksamheten är också något som ni, våra gräsrötter, brinner för. Vi beslutade därför att lysa ut tjänsten väldigt flexibel, där vi söker 100% arbetsgrad men kan tänka lägre eller delad på två, med arbetsuppgifter som bottnar i våra barnläger men som utöver det kan diskuteras. Stå med oss i bön för att Gud leder den person till oss som han vill använda.

Hjärsåslilla missionshus
Till sist så pratade vi ytterligare om pengarna som vi fått från försäljningen av Hjärsåslilla missionshus, och styrelsen bekräftade igen att vi vill öronmärka dessa pengar till projekt som gör att Guds rike växer. Vi blir inte glada då missionshus säljs, för det vittnar om hur ytterligare en mötesplats, en missionsstation försvinner. Riktigt vilka projekt detta är vet vi inte, men om ni har något ni brinner för får ni gärna höra av er.

 

Styrelsemöte 6 februari 2021

Försäljning Hjärsåslilla missionshus
Den 1 mars skrivs köpeavtalet på för försäljning av Hjärsåslilla missionshus till en eritreansk församling. De har hyrt och firat gudstjänst tre av fyra söndagar under flera år, och det känns glädjande att de nu är villiga att ta steget och köpa missionshuset. I och med detta har det gjorts ett stort arbete med att tömma det gamla arkivet i huset och så bevara vår historia åt eftervärlden.

Diakonal verksamhet
Vidare så växer det så det knakar i den diakonala delen. Dels handlar det om en secondhandaffär som är på väg att växa fram i Åsljunga. Gud verkar leda och lägga saker tillrätta med möjlighet att använda Åsljungas missionshus, vilket samtidigt gör att föreningen kan ha kvar och samlas i lilla salen, men än är allt inte klart. Önskan är både att göra rörelsen synlig, skapa kontaktyta med människor, och att få in pengar till rörelsen, och ELM Syd hoppas att detta kommer igång senast hösten 2021.

Dels frodas tankar på att skapa boenden dit människor som hamnat snett och inte klarar sig själv, som inte vet hur man betalar räkningar och inte har en enda vän, kan få komma och få stöd under en tid. Att få se dem upprättade och också låta dem lära känna Jesus, som älskar in i döden, vilken glädje det hade varit!

Barnverksamhetsinspiratören
Till slut så träffade styrelsen barnverksamhetsinspiratören Sofia Ödman som berättade hur hon har det i BVI-tjänsten. ELM Syds styrelse bestämde att utöka hennes tjänst, från 20 till 30% under 2021.

 

Årsmöte 10 oktober 2020

Årsmötena för Strandhem, Åhus missionsgård och ELM Syd ägde rum i Ängelholms missionshus den 10 oktober. På grund av coronarestriktioner var enbart 32 ombud närvarande, vilka sedan hade fullmakter för ytterligare 42 ombud. Det var första gången som de nya facila lokalerna i missionshuset togs i anspråk. En tillbyggnad som väl smälter in i helheten.

Valberedningsförfarande
Det togs beslut om ett nytt valberedningsförfarande, vilket innebär att de stora föreningarna i Ängelholm, Lund, Kristianstad och Hässleholm har ansvar att till årsmötena ha förslag på en person som är villig att gå in valberedningen för kommande år. Det är viktigt och nödvändigt att ha en fulltalig valberedning, som har till uppgift att komma med förslag på styrelseledamöter m fl till årsmötena för de tre årsmötena.

Val till styrelsen
Till ny ledamot i styrelsen invaldes Samuel Bengtsson, Lund. Karin Andersson, Kulla och Kristina Palmström-Schäder, Lund omvaldes. Samtliga på tre år. Vidare utsågs Cecilia Johansson, Bjärnum och Sara Estenlund, Eslöv till nya ersättare på ett år. Ulrica Priebe, Kristianstad och Amandus Einarsson, Malmö hade avböjt omval och avtackades för förtjänstfullt arbete i styrelsen.

Vi konstituerande styrelsemöte efteråt, utsågs Christer Unosson, Eket till ordförande, Bodil Månsson, Ängelholm till vice ordförande, Henrik Ivarsson, Ängelholm till sekreterare och Sven-Inge Svensson, Kristianstad till ekonomiansvarig. Dessa personer ingår i arbetsutskottet.

Utöver ovan nämnda kvarstår Maja Gunnarsson, Lund och Emma Branzell, Osby i styrelsen.

Försäljning av Hjärsåslilla missionshus
På årsmötet informerades om att Hjärsåslilla missionshus är till försäljning. Den lokala föreningen förordar att huset säljs till S:t Gabriel, eritreansk ortodox kyrka, vilka sedan några år hyr den stora mötessalen. Förhandlingar pågår.

Arkivet i Hjärsåslilla
Arkivet i Hjärsåslilla missionshus håller på att tömmas och gås igenom och det är ett stort arbete, som leds av Maja Gunnarsson och hon har till sin hjälp andra engagerade personer. Många goda minnen kommer fram i dagen. Styrelsen har beslutat att hyra plats på Skånes arkivförbund i Lund, vilka hjälper till med att arkivera material från ideella föreningar. Här skulle det också finnas möjlighet för lokala missionsföreningarna att hänga på.

Barnsattsning
Vi vill satsa på barnen! När ombuden vid förra årsmötet i Vittsjö, fick lista vilken verksamhet som är viktigast och som ELM Syd ska satsa, så kom barnverksamhet på första plats. Vi har haft annons ute efter ny barnverksamhetsinspiratör, och när ansökningstiden har gått ut är det få som har skickat in ansökan. Vi ser gärna att fler anmäler sitt intresse. Det är kanske just du som läser detta som har fått en särskild kallelse att arbeta för att barnen får höra om Jesus.

Secondhand butik
Arbetet med att leta efter lämplig lokal för second hand butik fortsätter oförtrutet. Vi har en kunnig och engagerad grupp som är igång med förberedelserna. Kontakta gärna Jonny Bjuremo om du vill bidra.

ELM Syds hemsida
Kristina Palmström-Schäder meddelar att ELM Syds hemsida hålls levande och uppdaterad. Följ den gärna. Det är viktigt att länkarna till de lokala föreningarnas hemsidor kollas upp och felaktigheter meddelas.

 

Styrelsemöte 5 september 2020

Årsmöte
ELM Syd och Missionsgårdarna har kallat ombuden till årsmöten i Ängelholms missionshus lördagen den 10 oktober med början kl 9. ELM Syds styrelse ansåg att vi kallar till ett årsmöte som hålls fysiskt med hänsyn till rådande rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Vi anser oss inte heller ha de resurser det krävs för att kunna hålla  ett digitalt årsmöte. Detta innebär att varje förening endast kan sända två ombud

Övriga utsedda föreningsrepresentanter får lämna fullmakt till någon av dessa två, så att ombudens representation står i proportion till föreningarnas storlek. Detta upplägg har tagits fram i samråd med ordförandena för Strandhem och Åhus.

Om det skulle komma nya besked från Folkhälsomyndigheten om lättnader när det gäller antal och avstånd återkommer vi med besked från vår sida om detta.

Barnverksamhet
Barnverksamhetsinspiratörstjänsten(BVI) kommer att utannonseras på 40%, den är förnärvarande  vakant. Barnverksamheten är en viktig funktion i vår rörelse. Tjänsten innebär ett övergripande ansvar att sprida information om läger och aktiviteter för barn. Hålla kontakt med lägerkommittéer och andra nätverk. Handledning av sommaranställda med mera. Helt enkelt göra verksamheten synlig inom och utanför rörelsen.

Ny butik
Tankarna kring att starta en secondhand butik inom vår rörelse växer. Några personer har nappat på idén och vill vara med. Ett möte kommer att hållas i Hässleholm den 20 november, dit intresserade hälsas välkomna. Då kommer Finn Larsen från Luthersk mission i Danmark att berätta om deras verksamhet i Danmark. Håll utkik efter annonsen i Till Liv! Vill du veta mer, kontakta Jonny Bjuremo, Kristianstad. Vi letar just nu efter lämplig försäljningslokal inom vårt verksamhetsområde.

Information från styrelsen, augusti 2020

Corona tider

Vi lever i coronatider och det är viktigt att vi följer myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd när vi träffas på gudstjänst.

Vi menar att det är nödvändigt att vi ”snäppar” upp vår mötesverksamhet. Om vi kan och har resurser behöver vi kanske ha dubbla gudstjänster i våra missionshus. Vi tror fortfarande att vi ska sända mötena digitalt, men just gemenskapen är nödvändig del i det kristna livet. Varje förening sätter förstås fortsatt ribban för sin verksamhet. Vi tror att vi fortsatt ska ha stor restriktivitet att ha stugmöten.

Sommarmöte

Vi kan se tillbaka på ett fint sommarmöte på alla sätt. Vi blev rikt välsignade av Herren. Vi fick månadens bästa väder vilket förgyllde dagarna. Ett hjärtligt tack till de arrangerade föreningarna Eket och Åstorp för väl genomförda mötesdagar. Kollekten inbringade 600 000 vilket vi naturligtvis inte hade förväntat oss. Tack! Kollekten delas lika mellan ELM Syd, ELU och ELM när väl mötesomkostnaderna är avdragna.

Årsmöte

Vi planerar att hålla vårt årsmöte i Ängelholms missionshus den 10 oktober. Som vanligt är det också årsmöte för Missionsgårdarna Strandhem och Åhus. (Se även annons i Till Liv)

Vi återkommer i kallelsen som går ut till ombuden fyra veckor före årsmötet på vilket sätt vi ska genomföra årsmötet. Den skickas till föreningens uppgivna adress via mail. Vi får antingen hålla ett digitalt årsmöte eller hålla ett fysiskt årsmöte med ett begränsat antal ombud, vilket förutsätter klartecken från föreningarna.

Glada nyheter mitt i veckan

Vi hoppas kunna fortsätta sända dessa program som publiceras på onsdagen eller torsdagen. Gå in på ELM Syds hemsida så kan du följa programmen och även alla tidigare program.

 

Styrelsemöte 9 maj 2020

ELM Syds styrelse samlades till digitalt styrelsemöte den 9 maj.

Årsmöte

Vi fastställde datum för ELM Syds årsmöte, vilket vi hoppas kunna hålla i Ängelholm den 10 oktober. Det var en dag som också passade missionsgården Strandhem och Åhus missionsgård. Ombuden är med på alla tre årsmöten. Om det är fortsatta restriktioner vid den tidpunkten, att man får samlas som mest 50 personer får vi organisera årsmötet på ett annat sätt.

Barnverksamhet

Vi pratade också om hur vi ska organisera barnverksamheten fortsättningsvis. Samtal har förts med missionsgården Strandhem om vi kan ta något gemensamt ansvar för barnverksamheten. Vi hoppas kunna ha ett möte snart med samtliga missionsgårdar för att kartlägga behovet. Behövs det vara en barnledaransvarig på varje gård? På vilket sätt ska ELM Syd ha det övergripande barnledaransvaret? Tanken är att vi kommer att annonsera efter en ny medarbetare som barnverksamhetsinspiratör efter sommaren.

Barnläger i sommar

Vi pratade också om de nya rekommendationer som nu har kommit ut från folkhälsomyndigheten om barnläger under sommaren, att man bör undvika att ha läger för barn från olika delar av landet, utan planera för regionala läger. Man avråder resor över två timmar. ELM Syds styrelsen vill att planerade barnläger genomförs, men vill framhålla att det är viktigt att följa myndigheternas rekommendationer.

Varje gård har ett ansvar här. Kristina Palmström Schäder och Ulrica Priebe är kontaktpersoner och bollplank från ELM Syd för frågor kring hur man ska tänka kring gränsdragningar i förhållande till folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fyra sommarbarnledare har anställts för att medverka vid barnlägren i sommar. De handleds av Kristina Runeson.  Det är Vilma Bergström, Tindra Ekström, Vilhelm Grimberg och Johanna Yngvesson.

Jonny Bjuremo informerade om sitt arbete, där han tillsammans med Matteus Sandell gör ett program: ”Glada nyheter mitt i veckan”, vilket läggs ut på hemsidan varje vecka. David och Frida Andersson är behjälpliga med allt det tekniska, vilket är en stor tillgång. Vi är tacksamma för deras arbete och engagemang.

Sommarmöte 2020

ELM Syds sommarmöte kommer äga rum under helgen 18-19 juli. På grund av rådande restriktioner kommer vi dock inte kunna samlas på det sätt som vi har kunnat göra under tidigare år. Istället kommer sommarmötet sändas live digitalt via ELM Syds hemsida.

Gudstjänster via internet

Vi kan konstatera att flera föreningar har börjat ta för vana att på olika sätt sända sina gudstjänster digitalt. Det är gott att se! Av dessa föreningar är det flera som använder sig av Facebook för att antingen sända gudstjänsterna direkt eller att delge information om dem.

För de av era föreningsmedlemmar som eventuellt inte har tillgång till Facebook vill vi informera om att det är (förhållandevis) enkelt att starta ett konto där, även för den som som saknar erfarenhet av sociala medier. Här hittar du en manual hur du gör. Denna manual kan även nås via nyheten ”Alternativ till gudstjänster och söndagsskola”.

Som nämnts i tidigare utskick från Jonny Bjuremo kan ett alternativ för den som i nuläget inte har möjlighet att dela gudstjänstgemenskap vara att ordna samling via telefon. Tips på hur detta kan genomföras rent praktiskt finns på följande länk: https://www.elmbv.se/gemenskap-trots-corona/

Christer Unosson/ ordf. ELM Syds styrelse

 

Styrelsemöte 21 mars 2020

Vid senaste styrelsemötet på Strandhem den 21 mars, då de flesta var närvarande via webben
(google meet) Det fungerande över förväntan med bra ljud- och bildöverföring.

Styrelsen beslutade återanställa Kristina Runeson från den 1 september så att arbetet på Nytt
Hopp och i Lund kan fortsätta. Vi ser att det utåtriktade arbetet som bedrivs främst bland
nyanlända är mycket värdefullt. Mission på hemmaplan.

Vår ekonomi ser igen bättre ut efter att vi erhållit ett testamente och några större kollekter.
Vidare har försäljningar av såväl Attarps missionshus som Hishults bidragit till att vi har
vågat återanställa. Vi är tacksamma till Gud att han har sett till våra behov. Vi har också gjort
det möjligt att ge gåvor till Kristinas tjänst genom en riktad insamling. Mer information om
detta ges på vår hemsida under nyheten ”Ge en gåva till Nytt Hopp” och på facebook.

Styrelsen godkände även bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2020. Budget
för 2021 antogs. Dessa dokument kommer att föreläggas årsmötet för beslut.

Christer Unosson/ ordf. ELM Syds styrelse

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved