Tro och vision

ELM Syd vill…

 • ha en samordnande funktion genom att i ständig dialog med medlemsföreningarna erbjuda predikan och annan fördjupande bibelundervisning, själavård och sakramentsförvaltning.
 • ha en inspirerande funktion genom att skapa mötesplatser av olika slag, där en mångfald av människor får ny kraft för det vardagliga livet och nya idéer för verksamheten.
 • ha en stödjande funktion genom att erbjuda utbildning och resurser för barnverksamhet, sång- och musikverksamhet, böne- och gudstjänstliv, diakoni och evangelisation för att därigenom stärka nätverket av medlemmar och vinna nya människor för Kristus.

ELM Syd utgör en tydlig del av Sveriges växande kristenhet, och stödjer nyplantering av kristna gemenskaper.

ELM Syd är ett inspirerande nätverk som tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla människor inom vårt verksamhetsområde ska nås av budskapet om Jesus Kristus. Våra medlemmar möter människor där de är, i kärlek och med Jesus som förebild.

 

ELM Syds verksamhetsplan för 2019

(Verksamhetsplan för 2020 kommer under våren.)

 

Övergripande

 • ELM Syd ska verka för att pedagogiskt tydliggöra sin roll och vision för anslutna föreningar. Vi vill öka kontakten, transparensen och påverkansmöjligheten.
 • Målen och visionen ska vara styrande i verksamhet och styrelsearbete med hjälp av en tydlig årsplan.
 • Informera och utmana kring behov av ökat gåvogivande, utifrån de satsningar som genomdrivs och planeras.
 • Vidmakthålla samarbetet med våra samarbetsorganisationer.
 • Utveckla och hålla hemsidan uppdaterad med aktuell  information samt att den fungerar som en verktygslåda för föreningar och enskilda.

ELMus

 • Ordna konserter med ELMus körer.
 • Ordna en körledarträff.
 • Ordna en inspirationsdag för sång och musik.
 • Starta upp en ny kör.

Barnverksamhet

 • Handleda den nyanställde BVI via arbetsplanering.
 • Följa upp ansvarsområdet för den materialansvarige med uppdrag att utforma Plusmaterial.
 • Bygga upp en tydlig (nätverks)struktur inom ELM-sfären.
 • Verka för att en övergripande Pluslägerkommitté med representanter från lägergårdar, ELM Syd och ELU bildas.
 • Ha fler än två sommaranställda.
 • Underlätta rekrytering av ansvariga lägerchefer genom att arvodera dem för planering, genomförande och utvärdering av lägerveckor.
 • Verka för att ge möjlighet för barnledare från föreningarna att åka på inspirationsdagar/kurser.
 • Vara en aktiv part i det ekumeniska söndagsskolenätverket.

Evangelisation

 • Erbjuda inspirerande vittnesbörd och miniföredrag för föreningarna av vår egen stadsmissionär.
 • Påbörja utbyggnad av verktygslådan på hemsidan med Apologetik, Tips för evangelisation och Alphamaterial.

Diakoni

 • Anordna en träff med representanter från alla ELM:syds anslutna föreningar, där vi inspireras av varandras erfarenheter och arbeten. Följa upp och fortsätta arbetet tillsammans med föreningarnas representanter.

Föreningsstöd och inspiration

 • Arrangerar föreningsledningsinriktade samlingar, en på våren och en på hösten.
 • Fortsätter med att stötta gemenskaperna i Blekinge och Helsingborg.
 • Förverkligande av några åtgärder i strategin för unga vuxna tillsammans med ELU.
 • Dialog med större föreningar om fadderskap för mindre förening och att mindre föreningar överväger samverkan i nätverk.
 • Proaktivt arbete för mission i nya städer, i samverkan med MIS.

Fördjupning (ingen representant under 2019)

Prediko- och tältverksamhet

 • Hålla stugmöte/månadstur i de hem och på de platser där vi sedan tidigare är etablerade.
 • Färdigställa sommarens tältmötesplan och publicera den i Till Liv och på hemsidan.
 • Fortsätta försöken med att hitta något nytt hem för stugmöte och någon ny plats för vår tältverksamhet.

Stormöten

 • Arrangera 3 stormöten – januarimöte i Hjärsåslilla, årsmöte i Vittsjö och sommarmöte på Breanäs missionsgård.  Ta upp årets tema (valt av sommarmötesarrangörerna) vid stormötena.
 • Sprida reklam för stormöten i Till Liv, på hemsida och Facebook samt till enskild förening via t.ex. mail.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved