Tro och vision

ELM Syd vill…

  • ha en samordnande funktion genom att i ständig dialog med medlemsföreningarna erbjuda predikan och annan fördjupande bibelundervisning, själavård och sakramentsförvaltning.
  • ha en inspirerande funktion genom att skapa mötesplatser av olika slag, där en mångfald av människor får ny kraft för det vardagliga livet och nya idéer för verksamheten.
  • ha en stödjande funktion genom att erbjuda utbildning och resurser för barnverksamhet, sång- och musikverksamhet, böne- och gudstjänstliv, diakoni och evangelisation för att därigenom stärka nätverket av medlemmar och vinna nya människor för Kristus.

ELM Syd utgör en tydlig del av Sveriges växande kristenhet, och stödjer nyplantering av kristna gemenskaper.

ELM Syd är ett inspirerande nätverk som tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla människor inom vårt verksamhetsområde ska nås av budskapet om Jesus Kristus. Våra medlemmar möter människor där de är, i kärlek och med Jesus som förebild.

 

ELM Syds verksamhetsplan för 2018

(Verksamhetsplan för 2019 kommer under våren.)

 

Övergripande

ELM Syd verkar för att pedagogiskt tydliggöra sin roll och vision för anslutna föreningar. Vi vill öka kontakten, transparensen och påverkansmöjligheten.
Målen och visionen ska vara styrande i verksamhet och styrelsearbete med hjälp av en tydlig årsplan.
Informera och utmana kring behov av ökat gåvogivande, utifrån de satsningar som genomdrivs och planeras.
Öka samarbetet med våra samarbetsorganisationer.
Utveckla hemsidan så att den fungerar som en verktygslåda för föreningar och enskilda.

ELMus

Ordna en julkonsert.
Ordna en körledarträff.
Ordna en inspirationsdag.
Starta upp en ny kör.

Barnverksamhet

ELM Syd anställer under året en barnverksamhetsinspiratör på 20-40% med ansvar för organisation och samverkan inom barn- och tonårsverksamheten med inriktning mot ökad kontakt med ELU.
ELM Syd utarbetar en arbetsplanering för den nyanställde och följer också upp ansvarsområde för den materialansvarige.
ELM Syd anställer en person som projekttjänst att handleda sommaranställda och själv delta i sommarens lägerverksamhet.
ELM Syd har fler än två sommaranställda.
ELM Syd underlättar rekrytering av ansvariga lägerchefer genom att arvodera dem för planering,  genomförande och utvärdering av lägerveckor.
ELM Syd verkar för att ge möjlighet för barnledare från föreningarna att åka på inspirationsdagar/kurser.
ELM Syd är en aktiv part i det ekumeniska söndagsskolenätverket.

Diakoni

ELM Syd samlar in vad som görs inom ELM Syd-sfären och inspirerar andra till sådan verksamhet genom artiklar i Till Liv, hemsidan och information på annat sätt.
Någon i ELM Syds styrelse tar diakoniområdet som sitt ansvarsområde.

Föreningsstöd och inspiration

Arrangerar föreningsledningsinriktade samlingar, en på våren och en på hösten.
Jobbar vidare med gemenskaperna i Blekinge, Malmö och Helsingborg.
Förverkligande av några åtgärder i strategin för unga vuxna tillsammans med ELU.
Dialog med större föreningar om fadderskap för mindre förening och att mindre föreningar överväger samverkan i nätverk.
Proaktivt arbete för mission i nya städer, i samverkan med MIS.

Fördjupning

Främja bibelläsning och bibelcentrerade samtal, marknadsföra och uppdatera bibelnavet på hemsidan. Utvidga dialogen med föreningarna inför framtiden.
Utgöra bollplank och styrelselänk för ELM Syds kaplan. För ELM Syds styrelse och predikantkallarkommittén föreslå personer som kan vara aktuella för predikantkallelse.
Inspirera till föredrag av bibelfördjupande karaktär i föreningarna.
Eventuellt utreda vilka behov och önskemål som finns av en databas med predikningar och inspelningar. För att det skall fungera måste det finnas ett proffs som styr projektet utan kostnad.
Publicera en förteckning över predikoämnen på hemsidan.
Prediko- och tältverksamhet
Hålla stugmöte/månadstur i de hem och på de platser där vi sedan tidigare är etablerade.
Färdigställa sommarens tältmötesplan och publicera den i Till Liv.
Fortsätta försöken med att hitta något nytt hem för stugmöte och någon ny plats för vår tältverksamhet.

Stormöten

Arrangera tre stormöten – januarimöte i Hjärsåslilla, årsmöte i Åhus och sommarmöte i Kristianstad. Ta upp årets tema (valt av sommarmötesarrangörerna) vid stormötena.
Sprida reklam för stormöten i Till Liv, på hemsida och Facebook samt till enskild förening via t.ex. mail.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved